Regulamin korzystania z serwisu

§1 Definicje

 1. Serwis- serwis internetowy o nazwie PrivGALLERY zamieszczony pod adresem privgallery.pl, za pomocą którego Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Fotografów.
 2. Regulamin- niniejszy regulamin Serwisu.
 3. Administrator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOMNES Damian Glazer z siedzibą ul. Siemieńskiego 22/215, 35-234 Rzeszów, NIP 5170393484, REGON 381038869.
 4. Usługi Administratora- usługi świadczone za pośrednictwem serwisu na rzecz Fotografa przez Administratora.
 5. Użytkownik- każda osoba odwiedzająca Serwis, bez względu na cel i sposób korzystania z Serwisu.
 6. Fotograf- Użytkownik, który posiada konto w Serwisie i jest osobą, która zajmuje się gospodarczo lub zawodowo świadczeniem usług z zakresu wykonywania zdjęć, ich obróbki oraz sprzedaży na rzecz Klientów lub osób trzecich.
 7. Konto Fotografa- konto w Serwisie udostępnione Fotografowi przez Administratora w ramach Usługi, na które składa się strona internetowa, odpowiednia przestrzeń serwerowa oraz szereg rozwiązań umożliwiających Fotografowi zamieszczanie, zapisywanie, przechowywanie, prezentowanie, rozpowszechnianie, zmianę, usuwanie oraz administrowanie danymi będącymi własnością Fotografa.
 8. Usługi Fotografa- usługi świadczone za pośrednictwem serwisu na rzecz Klienta przez Fotografa.
 9. Klient- Użytkownik, który jest klientem Fotografa i dla którego na podstawie danych przekazanych przez Fotografa zostało utworzone indywidualne konto Klienta w Serwisie.
 10. Konto Klienta- konto w Serwisie udostępnione Klientowi przez Administratora na podstawie informacji i danych dostarczonych przez Fotografa, umożliwiające Klientowi komunikację z Fotografem, zarządzanie interfejsem oraz przeglądanie danych udostępnionych przez Fotografa.
 11. Login- ciąg znaków przypisany danemu użytkownikowi Serwisu, który pozwala na wielokrotne uzyskiwanie dostępu do konta po jego wprowadzeniu w odpowiednim, wyznaczonym do tego miejscu.
 12. Hasło- kombinacja co najmniej 6 znaków określane przez Fotografa w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Fotografa lub Klienta.
 13. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług, na warunkach określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zawartym w opisie poszczególnych Produktów lub Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, która to udostępniana jest Fotografowi na zasadach wynikających z Serwisu.
 14. Produkt – towar, który Fotograf oferuje i dostarcza Klientowi za pośrednictwem Serwisu.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy PrivGALLERY, dostępny pod adresem privgallery.pl, prowadzony jest przez Damiana Glazera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SOMNES Damian Galzer wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5170393484, REGON 381038869.
 2. Adres e-mail Administratora: kontakt@privgallery.pl .
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Fotografów korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu przez Fotografów.
 4. Niniejszy Regulamin przyjęty został na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność świadczoną na jego podstawie, do których należą w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907 t.j.), dalej: „Prawo telekomunikacyjne”.
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.), dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
  3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”.
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), dalej „Kodeks Cywilny”.
 5. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [privgallery.pl] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją na przestrzeganie Regulaminu. Użytkownik chcący pozostać niezwiązanym warunkami niniejszego Regulaminu nie może korzystać z Serwisu.

§3 Wymagania techniczne

 1. o użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej (ostatnie najnowsze dwie wersje wiodących przeglądarek).
 2. W celu poprawnego działania Serwisu konieczna jest obsługa języka programowania JavaScript przez przeglądarkę internetową.
 3. W celu założenia konta Fotografa konieczne jest aby posiadał on indywidualne i aktywne konto e-mail, podał swoje dane osobowe ( imię i nazwisko lub nazwę firmy) oraz zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w pełnej funkcjonalności w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji. Administrator udostępnia Serwis Użytkownikom w wymiarze 24/7, z prawem do krótkich przerw technicznych. Przerwy w świadczeniu Usług Administratora z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą stanowić uzasadnienia dla negatywnej oceny wykonania przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi rozumianej jako całkowity brak dostępności Serwisu oraz wszystkich oferowanych przez niego usług przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,15 zł (piętnaście groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 5. Administrator nie dokonuje przeszkolenia Użytkowników w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany uczynić to we własnym zakresie, korzystając w szczególności z narzędzi zamieszczonych w Serwisie.
 6. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

§4 Informacje ogólne

 1. Odwiedzanie i przeglądanie Serwisu oraz wszelkich podstron jest nieodpłatne oraz nie wymaga rejestracji. Korzystanie z zaawansowanych funkcji Serwisu (oferowanie i sprzedawanie Produktów i Usług Fotografa oraz korzystanie z Usług Administratora) wymaga rejestracji poprzez utworzenie w Serwisie Konta Fotografa.
 2. Administrator udostępnia Użytkownikom usługę wsparcia technicznego, obejmującą pomoc techniczną dla wszystkich Użytkowników Serwisu dostępną za pośrednictwem formularza kontaktowego odstępnego na stronie internetowej Serwisu [privgallery.pl] lub bezpośrednio za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@privgallery.pl w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 21.00 Administrator zastrzega sobie prawo udzielania odpowiedzi na zadane pytanie w terminie 12 godzin od momentu jego otrzymania.
 3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu Serwisu, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia udostępnienia Serwisu za wcześniejszym powiadomieniem Użytkowników i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu informatycznego.
 4. Korzystanie z Serwisu podlega wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom prawnym, a Fotograf ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swojej komunikacji za pośrednictwem witryny. Zamieszczając informacje lub korzystając z Usług Fotografa, Fotograf zgadza się nie przesyłać, udostępniać, publikować ani w inny sposób rozpowszechniać ani ułatwiać dystrybucji dowolnych treści - w tym obrazów, tekstu, komunikacji, dźwięków, danych lub innych informacji, które:
  1. jest niezgodne z prawem, groźne, obelżywe, napastliwe, zniesławiające, oszczercze, naruszające prywatność innej osoby, zawierające treści obraźliwe, zawierające wyraźne lub graficzne opisy lub opisy czynności seksualnych (w tym, ale nie wyłącznie, języka seksualnego o charakterze przemocy lub groźby skierowanym na inna osoba lub grupa osób) lub w inny sposób narusza nasze zasady prawne;
  2. dyktuje, nęka, poniża lub zastrasza jednostkę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;
  3. narusza wszelkie patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawo do reklamy lub inne prawa własności stron;
  4. stanowi nieautoryzowaną lub niezamawianą reklamę, wiadomości-śmieci lub masowe wiadomości e-mail (zwane również "spamowaniem"), łańcuszki, wszelkie inne formy niedozwolonego nagabywania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu;
  5. zawierają wirusy komputerowe oraz treści takie jak inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla systemu Serwisu;
  6. powodują rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych lub innych niedozwolonych przez prawo treści.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść jakichkolwiek materiałów przesłanych lub przesłanych przez Użytkowników Serwisu. Administrator zwykle nie wyświetla, nie monitoruje ani nie edytuje treści publikowanych w Serwisie przez Fotografów. Administrator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia wszelkich treści, które jego zdaniem nie są zgodne z Regulaminem lub są w inny sposób szkodliwe lub budzące zastrzeżenia. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na takie usunięcie i zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko Administratorowi wynikającymi z takiego usunięcia treści.
 6. Administrator może, ale nie ma obowiązku monitorowania treści na stronie lub stronach internetowych utworzonych za pomocą Usług dostępnych w Serwisie.
 7. Każdy Użytkownik może dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem privgallery.pl zgłoszeń dotyczące przypuszczenia, że jakiekolwiek materiały udostępniane lub zamieszczane za pomocą Serwisu naruszają prawa autorskie, inne prawa własności lub bezpieczeństwo.

§5 Usługi świadczone w Serwisie

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Fotografów usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Fotografowi udostępniania zdjęć Klientom oraz osobom przez Klientów upoważnionym.
 2. Poza główną usługą, o której mowa w ust. 1 powyżej Serwis stanowi zbiór profesjonalnych, dodatkowych narzędzi dla Fotografów, które mają służyć uatrakcyjnieniu ich oferty poprzez poszerzenie pakietu proponowanych Klientom rozwiązań oraz uproszczeniu komunikacji między Fotografami a Klientami.
 3. Szczegółowy zakres usług, o których mowa ust. 1 i 2 powyżej znajduje się znajduje się pod adresem privgallery.pl

§6 Warunki udostępniania i rejestracji

 1. Administrator udostępnia Serwis Fotografom w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku, który jest udostępniony pod adresem privgallery.pl
 2. Dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności przewidzianych dla Fotografa może uzyskać wyłącznie Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która gospodarczo lub zawodowo zajmuje się świadczeniem usług fotograficznych.
 3. Każdy Fotograf ma prawo do posiadania jednocześnie tylko jednego aktywnego Konta Fotografa.
 4. Uzyskanie pełnego dostępu Fotografa do wszystkich funkcjonalności Serwisu możliwe jest poprzez wysłanie zgłoszenia do Administratora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem privgallery.pl , zawierającego adres e-mail oraz dane osobowe Fotografa (imię i nazwisko lub nazwę firmy).
 5. Po utworzeniu przez Administratora Konta Fotografa na podstawie opisanego w ust. 4 zgłoszenia, Fotograf uzyskuje dane dostępowe do Konta (Login i Hasło).
 6. Od chwili rozpoczęcia procesu rejestracji Konta Fotografa aż do definitywnego zaprzestania korzystania z Serwisu, Fotograf jest zobowiązany do:
  1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,
  2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w Koncie Fotografa.
 7. Fotograf zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do swojego Konta w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Fotografów danych umożliwiających dostęp do ich Konta Fotografa.
 8. Fotograf może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu przez dezaktywację swojego Konta Fotografa po wcześniejszym przesłaniu takiego zgłoszenia do Administratora.
 9. W przypadku dobrowolnego zaprzestania korzystania z Serwisu przez Fotografa, wykupione uprzednio pakiety usług, które nie zostały wykorzystane na dzień zaprzestania przez Fotografa korzystania z Serwisu tracą ważność. Środki wniesione na poczet ceny za świadczenie usług zgodnie z wybranym pakietem nie podlegają zwrotowi.
 10. Administrator może pozbawić Fotografa prawa do korzystania z Konta Fotografa w Serwisie, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Fotografa Regulaminu, a w szczególności, gdy:
  1. podał Administratorowi w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Administratora.
 11. W przypadku usunięcia Konta Fotografa przez Administratora, opisanym w powyższym ust. 10, wykupione uprzednio pakiety usług, które nie zostały wykorzystane na dzień odebrania Fotografowi dostępu do Serwisu tracą ważność. Środki wniesione na poczet ceny za świadczenie usług zgodnie z wybranym pakietem nie podlegają zwrotowi.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu utraty dostępu Klienta do treści zamieszczonych w jego Koncie w wyniku usunięcia Konta przez Fotografa lub przez Administratora z przyczyn, o których mowa w ust. 10 zamieszczonym powyżej.
 13. Fotograf, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.

§7 Płatności

 1. Uzyskanie dostępu do Konta Fotografa umożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu, z których Fotograf może korzystać zgodnie z wybranym pakietem usług.
 2. Wykaz pakietów usług oferowanych przez Administratora, ich szczegółowy zakres, opis oraz ceny określa Cennik, dostępny dla Fotografów w Serwisie.
 3. Cennik reguluje także przypadki i warunki przyznawania rabatów.
 4. Fotograf zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupionych w Serwisie pakietów Usług w wysokości określonej w Cenniku przelewem na wskazane przez Administratora konto bankowe.
 5. Fotograf uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności Serwisu zgodnie z wybranym pakietem usług po zaksięgowaniu wpłaty od Fotografa na rachunku bankowym Administratora.
 6. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym Administratora, Administrator wystawia fakturę.
 7. Informacje o Usługach Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług Administratora oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

§8 Zamieszczanie i udostępnianie zdjęć i galerii

 1. Zdjęcia zamieszczane w Serwisie przez Fotografów grupowane są w wirtualne katalogi czyli galerie zawierające jedno lub więcej zdjęć. Fotograf może nadawać galeriom nazwy oraz decydować o udostępnieniu galerii Klientom.
 2. Galerie mogą być dostępne w Serwisie przez czas niezbędny do wykonania umowy łączącej Fotografa z Klientem. O długości okresu dostępności zdjęć decyduje Fotograf. Fotograf ma możliwość w dowolnym czasie do bezpowrotnego usunięcia z Serwisu całej galerii lub pojedynczych zdjęć.
 3. Zdjęcia zamieszczone w Serwisie przez Fotografów pogrupowane w galerie, które mogą być udostępnione Klientom, jak również osobom trzecim. W celu udostępnienia galerii Fotograf musi przekazać Klientowi unikalny Login i Hasło, których podanie jest niezbędne do uzyskania dostępu do strony, na której zamieszczone zostały zdjęcia. Klient aby uzyskać dostęp do galerii, otrzymane od Fotograf dane dostępu musi wprowadzić na stronie logowania do strefy klienta, do której link podaje Fotograf. Logowanie do strefy klienta możliwe jest bezpośrednio ze strony internetowej Fotografa za pośrednictwem pluginu w systemie CMS WordPress lub bezpośrednio pod adresem privgallery.pl
 4. Fotograf przyjmuje do wiadomości, iż Serwis nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania zdjęć, a zamieszczanie zdjęć w Serwisie ma na celu umożliwienie udostępniania zdjęć Klientom lub osobom trzecim w celu sprzedaży Produktów oferowanych przez Fotografa, a nie przechowywanie zdjęć. Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta zdjęcia w powyższym okresie będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Fotografa. Z powyższych względów Administrator zaleca wykonywanie przez Fotografów kopii zapasowych zdjęć i przechowywanie ich na odrębnych od Serwisu nośnikach pamięci.
 5. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania zdjęć zamieszczonych przez Fotografów w Serwisie, jest jednak uprawniona do sprawdzania zdjęć a także do usuwania z Serwisu zdjęć sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia zdjęć zamieszczonych przez Fotografa, Fotograf zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.

§9 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność w przypadku niewykonania bądź też nienależytego wykonania zobowiązań względem Fotografa, zwłaszcza za świadczenie Usług Administratora w sposób niezgodny z Regulaminem, o ile jego działanie jest zawinione, świadome i celowe.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Fotografa autorskich praw majątkowych lub osobistych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu, a zwłaszcza w związku z zamieszczaniem zdjęć przez Fotografa w Serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Fotografa lub Klienta zobowiązań wynikających z łączącego ich na podstawie odrębnej umowy stosunku prawnego a także za naruszenia przez Klientów lub osoby trzecie autorskich praw osobistych i majątkowych przysługujących Fotografom.

§10 Reklamacje

 1. Administrator odpowiada wobec Użytkownika za niezgodność z Ofertą Usług Administratora w zakresie określonym w Regulaminie oraz pod adresem privgallery.pl .
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@privgallery.pl wpisując w temacie wiadomości słowo „reklamacja”. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Fotografa (imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres e-mail);
  2. krótki opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń;
  3. dokumentację (w formie plików graficznych, filmów, itp.) zgłaszanych uwag jeśli jest możliwa.

§11 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu i warunków świadczenia usług w dowolnym czasie, jeżeli zmiana jest podyktowana przepisami obowiązującego prawa, a także celem poprawy jakości bądź rozszerzenia zakresu świadczonych Usług Administratora.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Fotografa poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu w Serwisie, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu jej ogłoszenia w Serwisie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie informacja o tym pojawi się w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom zaznajomienie się z tymi zmianami.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie Użytkownik zobowiązany jest do ponownego zaakceptowania Regulaminu po zapoznaniu się z nowymi warunkami świadczenia usług w Serwisie i wszelkimi innymi modyfikacjami
 4. W przypadku, gdy Fotograf nie zgadza się z warunkami użytkowania Serwisu określonymi przez nowy Regulamin, ma prawo zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć Konto Fotografa.
 5. W przypadku zaprzestania korzystania z Serwisu z przyczyn, o których mowa w ust. 3 powyżej, Fotograf ma prawo ubiegać się od Administratora o zwrot kwoty uiszczonej za korzystanie z Serwisu w części w jakiej nie zrealizował zakresu usług objętych danym pakietem w stosunku do wszystkich usług wchodzących w skład pakietu do dnia usunięcia Konta Fotografa.

§12 Przesyłanie informacji drogą elektroniczną

 1. Fotograf wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Fotograf otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Administratora w swoim imieniu lub w imieniu osób trzecich. Fotograf może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, chyba że przesyłanie informacji drogą elektroniczną jest niezbędne w celu wykonania umowy.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie w każdym czasie w sposób pozwalający na jego utrwalanie i kopiowanie przez Fotografów.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem i Fotografem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe i obowiązujące przepisy prawa polskiego.